Hvad er Six Sigma?

Six Sigma er en meget robust metode, som du kan anvende til procesoptimering i produktions-, service- og administrative virksomheder. Procesoptimeringsmetoden øger kundetilfredsheden og forbedrer virksomhedens bundlinje ved at reducere variation, fejl, kasseringer og rework.

Det er en metode, som har vist sig meget effektiv til løse komplicerede kvalitetsproblemer, men også til at forebygge fejl og holde processen i kontrol.

Du kan bruge metoden til både:
1) at forbedre eksisterende produkter, processer og ydelser, hvor DMAIC-projektmodellen bruges.
2) at udvikle nye produkter, processer og ydelser i verdensklasse, hvor Design for Six Sigma (DFSS) bruges.

 

Hvad er et Six Sigma DMAIC-projekt?

De fleste Six Sigma projekter bliver gennemført med DMAIC-projektmodellen, der bruges til at forbedre eksisterende processer, produkter og ydelser. Det er en projektmodel med 5 faser:

 

Define      Hvad er problemet?

Measure   Hvor stort er problemet?

Analyze    Hvad er årsagen til problemet?

Improve    Hvilken løsning afhjælper årsagen?

Control     I hvilken grad er problemet løst?

 

Define

Businesscasen fastlægges og der opnås ledelsesmæssig prioritering, som det første. Herefter kortlægges processen, som er i fokus i 5-7 trin. Kunden identificeres og kundens forventninger specificeres.

 

Measure

Vi finder ud af, hvordan processen præsterer ift. kundens forventninger. Det bliver baselinen, som forbedringseffekten holdes op i mod. Vi sikrer samtidig at data er retvisende og pålidelig gennem en målesystemsanalyse (MSA). Vi udvikler en plan for indsamling af data, med henblik på at finde frem til de bagvedliggende årsager til udfordringer, der kan forbedres.

 

Analyze

Den indsamlede data analyseres, og de væsentligste bagvedliggende årsager identificeres og kvantificeres. Når en tilfredsstillende andel af årsagen til problemet er fundet, tages de med til næste fase.

 

Improve

Nu udvikler og implementerer vi de løsninger, der skal til for at forbedre processen.

 

Control

Det er afgørende, at resultaterne opretholdes og videreudvikles. Derfor implementeres der i den afsluttende fase en monitoreringsplan, der tester forbedringernes kvalitet over tid.

 

Hvornår er Six Sigma relevant?

Det giver mening at bruge Six Sigma, når almindelig sund fornuft ikke har løst problemet. Feks. efter anvendelse af en A3, i forbindelse med en 8D-rapport.

Det er når:

 • kvalitetsudfordringer er komplekse
 • et problem bliver ved med at vende tilbage
 • der er for stor variation i kvaliteten og leverancen

 

Six Sigma kan bruges, som en enkeltstående projektmodel til procesoptimering af en certificeret Six Sigma Green Belt eller Six Sigma Black Belt.

 

Six Sigma metoden kan også implementeres, som en egentlig kvalitetsledelsesstrategi. Det er typisk de organisationer, der gør brug af det på denne måde, som høster det største udbytte af arbejdet med metoden.

 

Hvad er Six Sigma bælter?

Six Sigma bælterne er en metode til at signalere ens kompetenceniveau inden for Six Sigma.

 

Six Sigma White Belt    En person, som har fået en introduktion på ½-1 dags varighed.

Six Sigma Yellow Belt   En person, som har mellem 2-5 dages introduktion.

Six Sigma Green Belt   En person, som har kompetencer til at lede forbedringsprojekter inde for egen afdeling eller eget fagområde.
                                           Bruger op til 25% af sin tid på dette.

Six Sigma Black Belt     Typisk en 100% ressource som kan gennemføre komplekse og tværorganisatoriske projekter.

Master Black Belt         Der er to arketypiske profiler:
1) Specialisten der har stor faglighed i at gennemføre Six Sigma projekter
2) Den organisatoriske leder, der fungerer som en del af ledelsesniveauet med blik for den organisatoriske implementering og drift.

 

Hvad er Six Sigma certificering?

Der findes ikke kun én certificeringsorganisation inden for Six Sigma. Faktisk er der ingen, der har trademark på Six Sigma metoden. Derfor vil du opleve, at der kan være stor forskel på, hvad en Six Sigma person reelt kan. Der findes en række organisationer, som udbyder certificeringer og mange større internationale virksomheder har deres egen interne certificering.

 

Eksaminering og certificering

En Six Sigma certificering består af både en eksamination af din teoretiske viden og en certificering på baggrund af et praktisk gennemført forbedringsprojekt, hvor der kan fremvises signifikante forbedringer.

 

Reelle Six Sigma kompetencer

Hvis du vil være sikker på, at en Six Sigma person har reelle kompetencer, må du spørge ind til hvilke resultater vedkommende har opnået med metoden.

 

3 grundsøjler i Six Sigma

Der er tilsammen tre grundsøjler, som gør Six Sigma metoden effektiv til procesoptimering og kvalitetsforbedringer.

 

Kundefokuseret

Det er kunderne, der definerer kvaliteten. Det er dem, der i sidste ende godkender eller afviser dit produkt / dine ydelser. Derfor er det centralt at få operationaliseret kundens vigtigste krav, så der er enighed om kravene og det faktuelt kan måles, hvornår noget er indenfor eller udenfor kundens krav.

 

Procesorienteret

Alle arbejdsprocesser kan anskues som en proces med et eller flere input, der hver har en eller flere leverandører. Processen har også et eller flere output med en eller flere kunder (modtagere) med hver deres krav til outputtet.

Outputtet (y) er altid en funktion af input og bearbejdning i processen (x). Denne årsagssammenhæng er helt central for metoden og i procesoptimeringen. Dette udtrykkes oftest som Y = f(x).

 

Faktabaseret

Metoden gør i vid udstrækning brug af data og sikrer sig at data er retvisende og pålidelig. Det sikrer en høj faglighed, men også at beslutninger og forbedringer forankres i fakta.

 

Ledelsesforankret & forandringsledelse

Udover de tre grundsøjler sikrer metoden ledelsesforankring og opbakning, fordi ingen Six Sigma projekter sættes i gang uden ledelsesengagement.

Forandringsledelsen kommer ind helt naturligt, fordi projektteamet altid har minimum ét medlem fra hver delproces involveret i arbejdet med optimeringen af den samlede proces. De bidrager med viden om processen, potentielle årsager og er efterfølgende selv med til at lave løsningen, som de skal arbejde under, når den er implementeret. Dermed får de et helt naturligt ejerskab for løsningen.

 

Six Sigma værktøjer til procesoptimering

Der findes rigtigt mange gode kvalitetsværktøjer og metoder i Six Sigma værktøjskassen. De kan alle anvendes individuelt på forskellige kvalitetsproblemstillinger.

 

 • SIPOC, Supplier, Input, Process & Customer
 • COPQ, Cost of Poor Quality
 • CTQ, Critical To Quality
 • Kano model
 • Pareto diagram
 • Histogram
 • MSA, Measurement System Analysis
 • FMEA, Failure Mode and Effect Analysis
 • D-FMEA
 • P-FMEA
 • SPC, Statistical Process Control og kontrolkort
 • Fiskeben/ Ishikawa
 • Proceskortlægning fx svømmebane, flow, spaghetti diagram mfl.
 • DOE, Design of Experiments
 • En lang række hypotesetest
 • Brainstormning metoder
 • Prioritering og udvælgelsesmetoder
 • Cost benefit analyser
 • Poke Yoke (fejlsikring)

 

Mere end 15 års praktisk erfarings

I eye4improve har vi mere end 15 års erfaring med at arbejde i praksis med Six Sigma metoden til at løse kvalitetsproblemer og til at forbedre processers ydeevne.

 

Vi har med stor succes hjulpet mange virksomheder med at forbedre deres processer og løse deres kvalitetsproblemer. Vi er også klar til at hjælpe dig, til glæde for dine kunder og din bundlinje. Det kan du læse mere om her.